Leetcode—— 面试题 08.01. 三步问题

面试题 08.01. 三步问题

三步问题。有个小孩正在上楼梯,楼梯有n阶台阶,小孩一次可以上1阶、2阶或3阶。实现一种方法,计算小孩有多少种上楼梯的方式。结果可能很大,你需要对结果模1000000007。

示例1:

 输入:n = 3 
 输出:4
 说明: 有四种走法
示例2:

 输入:n = 5
 输出:13
提示:

n范围在[1, 1000000]之间

来源:力扣(LeetCode)
链接:https://leetcode-cn.com/problems/three-steps-problem-lcci
著作权归领扣网络所有。商业转载请联系官方授权,非商业转载请注明出处。

解题思路:

1.确定状态

 • dp[i] 为i层台阶所爬上去的方法。

2.转移方程

 • dp[i] = dp[i-1] + dp[i-2] + dp[i-3] (i>=4)

3.边界情况

 • 初始化为0,长度为 n+1
 • dp[1] = 1
 • dp[2] = 2
 • dp[3] = 4

程序代码(Python):

class Solution:
  def waysToStep(self, n: int) -> int:
    dp = [0 for _ in range(n+1)]
    dp[1] = 1
    if n < 2:
      return dp[n]
    dp[2] = 2
    if n < 3:
      return dp[n]
    dp[3] = 4
    for i in range(4,n+1):
      dp[i] = (dp[i-3] + dp[i-2] +dp[i-1]) % 1000000007
    return dp[n]
n = 5
s = Solution()
print(s.waysToStep(n))

程序代码(c++):

注意:两数相加再取模——(m + n) % p = (m%p + n%p) %p

class Solution {
public:
  int waysToStep(int n) 
  {
    vector<int> dp(n+1);
    if(n==1)
      return 1;
    if(n==2)
      return 2;
    if(n==3)
      return 4;
    dp[1]=1; dp[2]=2; dp[3]=4;
    for(int i=4;i<=n;i++)
      dp[i] = (dp[i-1]+dp[i-2]+dp[i-3]) % 1000000007;
    return dp[n];
  }
};

 

已标记关键词 清除标记
©️2020 CSDN 皮肤主题: 编程工作室 设计师:CSDN官方博客 返回首页